• AB üyesi ülkelerle 3. ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının ülkemiz açısından bir bağlayıcılığı var mı?

  Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.

 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin idari karardır.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir. Bunun için bilgi alan kişinin, beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşyanın cins, nevi ve niteliği açısından uygun olduğunu kanıtlaması zorunludur.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu, Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu ile Gümrükler Başmüdürlükleri vasıtasıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılır. Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir.

  Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

 • BTB'den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

  Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
 • BTB hangi durumda iptal edilir?

  Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
 • BTB hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

  BTB;

  a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,

  b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,

  c) BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

 • İthal etmek istenilen eşyanın mevzuatı nedir?

  İthal edilmek istenen eşyanın mevzuatı söz konusu eşyanın niteliğine göre değişmekte olup, bununla birlikte genel çerçeve olarak Ekonomi Bakanlığı’nın mevzuat sayfasından eşya ile ilgili ithalata ilişkin genel bilgilere ulaşmak mümkündür.

  Örneğin, ithal edilmek istenen eşyanın elektronik bir ürün olması durumunda ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da başvurarak bilgi alınması yerinde olacaktır. Bilinmelidir ki ithal edilmek istenen eşyanın niteliğine göre birden fazla Bakanlığın görev alanına giren mevzuat uygulamaları ile karşılaşmak da mümkündür.

 • İthal edilmek istenen eşyaya, hangi belgeler istenilmektedir? Bir kota veya kısıtlamaya tabi midir?

  Bir eşyanın ithalatında ne gibi belgelerin istenildiğinin öğrenilebilmesi için vergisini öğrenme aşamasında olduğu gibi eşyanın GTİP’nin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İthal eşyasının yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması v.b kısıtlamalar ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi , gözetim belgesi ,kontrol belgesi, sağlık sertifikası, analiz raporu, CE belgesi gibi belgelerin talep edilip edilmediğini araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak gereklidir.

 • İthal edilecek eşyaya ilişkin gümrük idarelerinde beyan uygulaması nedir?

  Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

 • İthal edilecek eşyaya uygulanacak kontroller nelerdir?

  İthal edilmek istenen eşyaya uygulanacak kontroller eşyanın niteliğine göre farklılık arz etmektedir. Yapılan kontroller eşyanın niteliğine göre bir çok farklı Bakanlık tarafından istenilmekte ve/veya bizzat kontrol yapılmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çok sayıda eşya için ithalat aşamasında kontrol uygulanmaktadır.

 • Geçici ithal edilmiş olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alınır mı?

  Geçici ithal edilmiş eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin başvurular, eşyanın yeni ve kullanılmamış olması veya yenileştirilmiş ya da kullanılmış olmakla birlikte Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ’de (2012/9)” yer alan ve izin belgesi aranmayacağı belirtilen eşya kapsamında olması halinde doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır. Bunun dışında geçici ithale konu kullanılmış eşyanın kati ithal başvurularının ise eşyanın yurtta kalma süresi içinde Ekonomi Bakanlığı’na yapılması gerekmektedir.

 • Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır ve bu süre uzatılabilir mi?

  Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci madde hükmü saklı kalmak ve 24 ayı aşmamak koşuluyla rejimi kullanım iznini veren gümrük idaresince belirlenmektedir.

  İzin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde yazılı olarak rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir. Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, 24 ayı aşmaması esastır. Ancak ek sürelerle birlikte, 24 aylık süreyi aşan süre uzatımı ancak geçici ithalat konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi veya 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması durumlarında yapılabilir.

 • İhracat Rejimi nedir?

  İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 • İhraç edilecek eşyaya ilişkin beyan nereye yapılır?

  Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

 • Her türlü eşyanın ihracı serbest midir?

  Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü eşyanın Türkiye’den ihracı serbesttir.

 • Fiili ihracat nedir?

  İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır.

 • Doğrudan ihracatla ilgili olarak ne tür kaçakçılık fiilleri vardır?

  4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre bu kapsamdaki kaçakçılık fiilleri şöyle sıralanabilir:

  a) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktarı veya cinsinde yüzde ondan fazla farklılık çıkması.

  b) İhraç eşyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek veya eksik ödemek veya Devletçe uygulanan teşvik veya sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden yararlanmak şeklinde haksız menfaat temin etmek.

  c) İhracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, belirlenen kayıt ve koşullara uymaksızın veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ihraç etmek.

 • Gümrük Müşavirleri

  Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine ‘Gümrük Müşaviri denilir. Gümrük Gümrük müşaviri olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları nedeniyle hüküm giymiş bulunmamak,

  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

  f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olmak,

  g) Üç yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmak,

  h) Yapılan sınavda başarılı olmak.

  Gümrük idaresinde 10 yıl çalışmış olup, bunun 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar yukarıda belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilir.

 • Eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır?

  Geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen eşya için gerekli izin, gümrük müdürlüklerinden alınır.

 • Geçici ithalat rejimi izin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

  Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen eşya için ATA Karnesi, gümrük beyannamesi ya da sözlü beyan formu düzenlenebilmekte olup, eşyanın gümrük beyannamesi ile geçici ithalinde Gümrük Yönetmeliği’nin 55 no.lu ekinde yer alan Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu doldurularak, söz konusu evraklara aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir:

  a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,

  b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,

  c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

 • Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı hangi tarihte yapılacaktır?

  Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı ve başvuru koşulları en az bir ay evvelinden, Bakanlığımız web sitesinden, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Gümrük Müşavirleri Derneklerinde ilan edilir.

 • Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına en fazla kaç kere girebilir?

  Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına 05.02.2000 tarihinden itibaren en fazla üç kez girebilmek mümkün bulunmaktadır.

 • Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya nedir?

  1-Türkiye’ye ithali yasak olan eşya

  2- Tüketilebilir nitelikte olan eşya

  3- Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya

  4- Ülke ekonomisine zarar verebileceği Bakanlıkça belirlenecek eşya

 • Menşe nedir? Neden önemlidir?

  Menşe bir eşyanın ekonomik milliyetidir.Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler, Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar vs. Menşe kavramı önemlidir çünkü eşyanın ithalatı sırasında gümrük vergilerinin hesaplanması, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması(gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping vergisi vs.) menşe ülkeye göre belirlenmektedir.Ayrıca, dış ticarete ilişkin istatistik tutulması bakımından da menşe önem arzetmektedir.

 • Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi ne işe yarar?

  Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

 • A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi arasında ne fark vardır?

  A.TR Dolaşım Belgesi 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen bir belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez.EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

 • Tedarikçi beyanı ne demektir?

  Tedarikçi beyanı, Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan ve PAMK’a dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hükümler 18 Eylül 1999 tarih ve 23820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

 • Menşe Şahadetnamesi tedarikçi beyanı yerine geçer mi?

  Hayır. Çünkü menşe şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan bir belgedir.

 • Fatura beyanı nedir?

  Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu ve/veya başka bir ticari belge üzerine de yazılı olarak beyanıdır. Kıymeti 6000 EURO’nun altında olan eşya için tüm ihracatçılar tarafından, 6000 EURO’nun üzerinde olan eşya için ise sadece onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilir. Ancak, bu konuda Türkiye’de henüz hiç kimseye onaylanmış ihracatçı statüsü verilmemiştir.

 • Form A Belgesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?

  Evet. Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir. Ancak menşe şahadetnamesi ise eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü gösteren bir belge olup herhangi bir şekilde indirimli tarifeden faydalanmayı sağlamaz.

 • Sonradan Kontrol nedir?

  Eşyaların menşe statülerini kanıtlayan EUR.1, fatura beyanı, Form A ve Menşe Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğundan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idareleri ilgili anlaşma hükümlerine göre bu belgelerin doğruluğunu ve kurallara uygunluğunu teyit ettirmek amacıyla ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderebilmektedirler. Bu işleme sonradan kontrol denmektedir.

 • AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?

  AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamı dışındadır ve bunların ticareti menşe esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, AKÇT ürünlerinin menşe statüsünü kanıtlamak amacıyla EUR.1 Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı kullanılmaktadır.

 • PAMK Sistemi/PAAMK Sistemi/BBMK Sistemi nedir? Hangi ülkeler dahildir?

  PAMK AB, EFTA ve Türkiye’nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması (STA) vardır ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır.

  PAAMK ise AB, EFTA ve Türkiye’nin yanı sıra 1996 yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz Ortaklık Süreci kapsamında yer alan ülkelerin de (Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas) dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında, PAMK Sistemi’nden farklı olarak, serbest ticaret anlaşması bulunmamaktadır.

 • Antrepo ve antrepo rejimi ne demektir?

  Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir.
  Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

 • Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir?

  Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir.

 • Gümrük Statü Belgesi Nedir?

  Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde, Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında, Serbest Bölge İşlem Formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında, düzenlenir.

 • Ortak Transit Rejimi nedir?

  Basitçe ifade edilmek gerekirse, Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan ve AB üyesi ülkelerin uyguladığı transit kurallarının komşuları olan EFTA Ülkelerince (İsviçre, Norveç ve İzlanda) de uygulanmasını sağlayan ve ileride de bu Ortak Transit Sistemine dahil olmak isteyen tüm üçüncü ülkelere de uygulanabilecek bir transit sistemidir.

  Ortak Transit Rejiminin amacı bir AB üyesi ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin AB’ye üye olmayan ancak Ortak Transit Rejimine taraf olan bir ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasıdır. Aynı durum bir EFTA ülkesinde başlatılan her ortak transit işlemi için de söz konusudur.

 • NCTS nedir?

  NCTS; transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadarki her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır.

 • Kimlere Potansiyel Vergi Numarası Verilebilecektir?

  Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yurt dışında yerleşik yabancı tüzel kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası alması için kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 • İlk kez Gümrük İşlemi yapmak için hangi belgeler gereklidir?

  1. Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ya da noter onaylı)

  2. İmza Sirküleri (aslı ya da noter onaylı)

  3. İmzaya yetkili Şahısların T.C.Kimlik Numaraları (noter oanylı)

  4. Vergi Mükellefiyet yazısı (aslı ya da internet çıktısı)

  5. Oda Sicil Kayıt Sureti (aslı)

  6. Vekaletname Aslı (noter onaylı)

  Bu belgelerin, Gümrük Müşavirliği firması tarafından Gümrük Müşavirine tanımlı elektronik imza ile gümrük sistemine tanıtılması ve gümrükten onaylatılması sonrasında firma adına beyanname oluşturulabilmektedir.

 • Uluslar arası taşıma şekilleri nelerdir?

  Gözden geçirilen (revize) Incoterms 2010’da şartlar 13’den 11’e düşürülmüştür.

  Yeni klozlar

  • Dört şart yürürlükten kalkmış, buna karşılık 2 yeni kloz oluşturulmuştur: DAP ( Delivered At Place- Yerinede Teslim ) ve DAT ( Delivered At Terminal-Terminalde Teslim) DAF, DES,DEQ ve DDU’nun yerini almış olup, her türlü taşıma modunda uygulanabilir.
  • DAT klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması ( teslim edilmesini ) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir.
  • DAP klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF,DES, ve DDU’nun yerini almıştır.
  • Her iki durumda da, malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

  Klozların yeni yapısı

  • Incoterms 2010’daki yeniliklere, tüm taşıma modlarına uygulanabilen yedi multimodal ve sadece deniz ve iç su yoluna uygulanabile dört kloz olamak üzere klozların bölümlendirilmeleri de dahildir.

  Tüm taşıma modlarını kapsayan klozlar:

  • EXW – Ex Works Fabrikada Teslim

  • FCA – Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Tesli

  • CPT – Carriage Paid To Navlun Ödenmiş

  • CIP – Carriage and insured paid to Navlun ve Sigorta Ödenmiş

  • DAT – Delivered At Terminal Terminalde Teslim

  • DAP – Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim

  • DDP – Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

  Sadece deniz ve iç su yolunu kapsayan klozlar:

  • FAS – Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim

  • FOB – Free On Board Gemiye Yükleyerek ( Küpeştesinden geçmiş ) Teslim

  • CFR – Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak

  • CIF – Cost, Insurance and Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak

  Risk transferi noktası olarak geminin küpeştesinin dikkate alınmaması

  • Risk transferi açısından, FOB, CFR ve CIF ayrıca modernize edilmiştir. Şimdiye kadar geminin küpeştesini geçmemiş olmak şartıyla, mallardaki tüm zarar ve ziyanı satıcı üstlenmekteydi.Yeni Incoterms 2010’la risk transferi ancak malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir.

  Güvenlik Incoterms’e giriyor

  • Uluslararsı taşıma zincirinde terörist saldırıların önlenmesi uzun zamandır önemli bir konu olarak yerini korumaktadır. Incoterms 2010, bu gelişmeleri dikkate alarak,gerektiğinde güvenlikle ilgili önlemlere ilişkin masrafları hangi tarafın üstleneceğini, belirli klozlara satırlar ekleyerek ( Belirli noktalarda A2/B2 veya A10/B10).

  Sigorta kapsamı

  • Sadece CIP ve CIP şartları satıcının malları sigortalamasını öngörür. Malların nakliyesi esnasında alıcının karşılaşacağı zara ve ziyana karşılık satıcının sigorta kontratı sağlaması gerekir. CIF ve CIP şartlarında, alıcı, satıcının minimum kapsamlı bir sigorta yapmakla yükümlü olduğunun bilincinde olmalıdır. Bunun nedeni ise, belirli, özellikle dökme mallar için minimum kapsamın mümkün olabilmesidir. Müşteri daha geniş kapsamlı bir ya da kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yerine getirmelidir.

  GRUP E : EXW

  GRUP F : FCA, FAS, FOB

  GRUP C : CFR, CIF, CPT, CIP

  GRUP D : DAP,DAT,DDP

  EXW (EX WORKS) – TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM

  Satıcı, yeri belirtilen işletmede (fabrika, antrepo, atölye vs.) malları alıcının emrine hazır bulundurmasıyla bu teslim şeklinde yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Malların işyerinden alınması, taşınması gibi işlemler ve riskler alıcıya aittir. Alıcı malların nakliye, yükleme, sigorta gibi giderlerini de üstlenir. Bu nedenle EXW teslim şekli satıcı açısından en az yükümlülüğü ifade eder. Alıcı açısından ise en masraflı ve riskli teslim biçimidir.

  FCA (FREE CARRIER) – TAŞIYICIYA TESLİM

  Satıcı, ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği malları alıcının belirlediği yerde yine alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim etmesi FCA teslim şeklidir. Malların anlaşmaya uygun olarak hazırlanmasından, gümrük işlemlerinin tamamlanıp belirtilen taşıyıcıya teslimine kadar masraf ve risk satıcıya aittir. Malların taşıyıcıya tesliminden itibaren alıcıya varıncaya kadar olan navlun, sigorta, yükleme gibi masraflar ve riskler alıcıya aittir.

  FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) – GEMİ YANINDA TESLİM

  Satıcı, alıcı tarafından belirtilen yer (liman) ve zamanda alıcı tarafından belirlenen gemi yanında malları hazır etmekle yükümlüdür. Malların limana gemi yanına getirilip teslimiyle birlikte, yükleme, navlun, sigorta gibi masraflar ve riskler alıcıya aittir. Satıcı sadece malların limana kadar olan taşımasıyla sorumludur.

  FOB (FREE ON BOARD) – GEMİ BORDASINDA TESLİM

  Bu teslim şekline göre mallar, alıcı tarafından belirtilen zamanda alıcının belirttiği sevk limanında ve ismi verilen geminin küpeştesini aştığı anda satıcının teslim yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. Bu andan itibaren her türlü risk ve masraf alıcıya aittir.

  CFR (COST AND FREIGHT) – MAL BEDELİ VE NAVLUN ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

  Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır

  CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) – MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

  Bu terimde satıcı, CFR terimine ilaveten taşımaya ilişkin deniz sigortasını yaptırmayı ve primini ödemeyi de üstlenmektedir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

  CPT (CARRIAGE PAID TO) – VARIŞ YERİNE KADAR NAVLUN ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

  Birkaç etaplı taşıma dahil herhangi bir taşıma şeklinde kullanılan bu terimde satıcı, malları adı belirtilen teslim yerine kadar navlun ödenmiş olarak varış yerinde alıcıya teslim etmektedir. CPT terimi CFR’nin denizyolu dışındaki taşıma şekilleri için kullanılan alternatifidir. Satıcı malları taşımacıya teslim ettiği ve navlunu ödediği anda teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.

 • Ödeme Şekilleri Nelerdir?

  Peşin Ödeme

  İhracatçı tarafından ihraç edilen malların bedellerinin, ithalatçı tarafından malın teslim alınmasından önce, gerek bankalar yolu ile ve gerekse alıcının kendisi veya vekili ya da onun adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından satıcıya peşin olarak ödenmesidir.

  Peşin Ödeme İşleminin Özellikleri:

  Peşin ödeme genellikle birbirlerini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcı arasında yapılmaktadır. Tam anlamıyla güvene dayanan bu ödeme şekli, ihracatçı açısından en elverişli ödeme yöntemi olmasına rağmen, uygulamada en az rastlanılanıdır. Burada bütün risk alıcı üzerindedir. Çünkü mallar gönderilmeden parasını ödemektedir. Malların sevki, satıcı, firmadan yahut ülkenin şartlarından kaynaklanan nedenlerle aksayabilir ve gecikebilir. Bu durumda alıcı firma en azından paranın kendisinde beklemesi ile kazanabileceği faiz gelirinden mahrum olur. Diğer taraftan peşin ödeme şekli, ihracatçı açısından bir ön finansman niteliğini taşımakta, bunun kaynağı ise alıcı (ithalatçı) olmaktadır. Uluslararası piyasalarda genellikle satıcı tekeli olan mallarda ve bazen de alıcı bakımından peşin ödeme iskontalarının yüksekliği nedeniyle bu tür ödemeler cazip olabilmektedir. Peşin bedellerin üçüncü kişilere devri mümkün değildir. Uluslararası piyasalarda yoğun rekabet ortamı ve kısıtlı pazar olanakları dolayısıyla pek sık kullanılan bir ödeme şekli olmamakla birlikte nadirende olsa kullanılan bir ödeme şeklidir. Uygulamada daha çok mal bedellerine ilişkin avans olarak kullanılabilmektedir. Bu ödeme şekli, piyasada fazla talep gören malların satışında kullanılmaktadır. İhracatçı, mallarına yoğun talep olduğu için müşteri bulamamak gibi bir riski yoktur. Bu durum, kendini en fazla güvence altına alacağı ödeme şeklini alıcıya kabul ettirmesi bakımından üstün bir pazarlık gücü sağlamaktadır. Alıcı firma prefinansmanı ihracata konu olan ürünün üretiminin finansmanında kullanılmak üzere ithalatçıdan bedelin kısmen veya tamamen sağlanmasıdır. Alıcı firma prefinansmanında peşin ödemede olduğu gibi mal gönderilmeden önce para gelmektedir.

  Mal Mukabili Ödeme

  İhraç edilen malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme türüdür. İthalatçının gelen malı devralmasıyla bu malın mülkiyeti değil, ancak zilyedliği kendisine geçer. Malların mülkiyetinin devri ise ancak bu malların devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatçıya teslim edilmesi ile mümkündür.

  Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri:

  Taraflar birbirlerini iyi tanırlar ve karşılıklı güvenleri vardır. İhracatçı için en riskli ödeme şeklidir. Çünkü mal bedelinin ödenmesi ile ilgili hiçbir güvence yoktur. Bir başka ifade ile ihracatçı gönderdiği malın parasını alamama ya da kesintiyle alma gibi risklerle karşı karşıya kalabilir. İthalatçı için ideal bir ödeme yöntemidir. Alıcı ve satıcının uzun zamanlardan beri birbirleriyle iş yaptıkları ve birbirlerine tam güven duydukları durumlarda uygulanabilen bir yöntemdir. Belirli bir ödeme tarihi taşımaması yönünden esnek bir uygulamadır.

  Vesaik Mukabili Ödeme

  Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek bankadan alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankanın ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim ettiği ödeme türüdür. Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır

  Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Özellikleri:

  İhracatçı için risk taşıyan bir ödeme şeklidir. Vesaik mukabili ödemede ithal konusu malın ülkeye gelmiş olması şart değildir. Bu tür ödemede ihracatçı sevk ettiği mallar karşılığı bu malların sevk edildiğini gösteren belgeler (vesaik) karşılığında bir kredi kullanmaktadır. Gerek ithalatçının ülkesindeki bankanın ve gerekse ihracatçının ülkesindeki bankasının hiçbir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır. Vesaik Mukabili Ödeme yönteminde bankaların aval veya garanti vermemişlerse satış işleminin aksamadan gelişmesini garanti edecek herhangi bir yükümlülükleri söz konusu değildir. Bankalar sadece ihracatçının kendilerine verdiği vesaikin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesini ve tahsil emrindeki direktifler uyarınca alıcıya teslimi sorumluluğunu taşırlar. Vesaik mukabili ödemenin birinci türü görüldüğünde ödemeli poliçe (sight bill of exchange), sevk belgeleri ithalatçıya ancak ödemeyi yaptığı takdirde teslim edilir. Vesaik mukabili ödemenin ikinci türü “ticari kabul” (commercial acceptance) olup, belgeler alıcıya, adına çekilen poliçedeki bedeli ödeyeceği dair “kabul” alındıktan sonra teslim edilir. İhracatçının bankası kabul edilmiş poliçeyi saklar ve süresi geldiğinde tahsil eder. Kabul edilmiş bir poliçe güvenli midir? Kabul edilmiş poliçe “bir borcun hukuki delili” sayılır. En azından alıcı, senetlerini ödemeyen birisi olarak ilan edilecek ve uluslar arası piyasada ciddi bir itibar kaybı olacaktır. Fakat, satıcılar, ödememe riskine karşı genellikle ibraz bankasının veya birinci sınıf bir diğer bankanın “aval” veya “garanti” vermesini istemelidir. Kabul edilmiş poliçenin ihracatçıya bir finansman imkanı sağlama özelliği de vardır. İhracatçı bu poliçeyi bankasına cari faiz haddinden “iskonto” ettirebilir. Uluslararası ticarette vesaik mukabili yanında, “mal mukabili ödemeler” de yapılabilmektedir. Bu uygulama da ise, ihracatçı, herhangi bir ödeme yapılmadan veya bir poliçe tanzim etmeden, malları ithalatçıya gönderir. Mal bedeli sözleşmede belirlenen ilerdeki bir tarihte veya mallar satıldıktan sonra ödenir. Açıkça görüldüğü gibi, böyle bir uygulama ihracatçı için oldukça risklidir. Vesaik mukabili ödeme şeklinde kullanılan belgelerden biri konişmentodur. Konişmento ithalatçının bankası adına kesilmektedir. Bir başka ifade ile konişmentoda gönderilen (cosignee) bölümünde ithalatçının bankasının isim, unvan ve adresi yazılır.Bildirim yapılacak kişi (notify) bölümünde ise alıcı firmanın isim, unvan ve adresi yazılır.İthalatçının bankası (tahsil bankası) mal bedelini tahsil edince konişmentoyu ithalatçıya ciro eder. Böylece ithalatçı, bankanın kendisine konişmentoyu ciro etmesi üzerine malların alıcısı sıfatını kazanmaktadır

  Akreditif

  İhraç edilen malın bedelinin ödenmesi konusunda belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. Şartlı bir ödeme taahhüdü olarak tanımlanabilir. İhracatçı (amir) bankasından (amir banka-issuing bank) ihracatçı (lehdar-beneficiary) lehine bir akreditif açmasını ve ihracatçının ülkesindeki bir muhabir banka (negotiating bank) aracılığıyla haber.

 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği nedir?

  Gümrük mevzuatında gerçekleştirilen son düzenlemeler ile bir kısım gümrük işlemlerinin gümrük Müşavirleri tarafından yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Bu uygulama kapsamında; özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkış işlemleri tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılması ve gümrük memuru görevlendirilmesine son verilmesi ön görülmüştür.

  Ayrıca yapılacak tespit işlemlerinin asgari ücret tarifesi de belirlenmiştir.

  19 Temmuz 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren uygulama ile dış ticaret erbabına yönelik hizmetin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi hedeflenmiş, bu alanda uzman gümrük müşavirlerinin daha fonksiyonel çalışmaları imkanı getirilmiştir.

  Bu düzenlemeler ile aşağıdaki işlemlerin yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından yapılması öngörülmüştür.

  Antrepo Rejimine İlişkin ;

  Özel Antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin  tespit edilmesi,

  Genel ve özel antrepodaki stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi,

  Genel ve özel Antrepo başvuru dosyalarının (açılış, adres değişikliği, tadilat, genişletme, daraltma) ön incelemesine yönelik tespit yapılması.

  Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi

  İhraca Yönelik;

  Onaylanmış İhracatçı veya; İhracatçı tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri ile ihracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 dolaşım sertifikalarını altı aylık dönemler itibariyle kontrolünü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi,

  Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların tespit edilmesi

  Diğer Gümrük Rejimlere Yönelik;

  Geçici ithalat kapsamında giren eşyanı n süre uzatımlarının değerlendirilmesi açısından rejimin öngörüldü şekilde kullanıldığının; tespit edilmesi

  Dahilde işleme izni kapsamında süre uzatımına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi

  Nihai Kullanım rejimine konu eşyanın öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespiti ile ithalde alınan teminatın iadesi için rapor düzenlenmesi

  Tam muafiyet ile geçici ithalat kapsamında getirilen özel nitelikli eşyadan üretilen mamullerin ihracatının tespit edilmesi

  Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ibra işlemine ilişkin tespit yapılması.

3065 sayılı KDV kanunun geçici 29.mad. KDV istisnasına ilişkin muafiyet kodu talebimiz:

 

GÜMRÜK MEVZUATI LİNKLERİ

[af_link id=”1791″]Milletlerarası Andlaşmalar[/af_link]

[af_link id=”1792″]Kanunlar[/af_link]

[af_link id=”1793″]Kanun Hükmünde Kararnameler[/af_link]

[af_link id=”1797″]Tebliğler[/af_link]

[af_link id=”1796″]Yönetmelikler[/af_link]

[af_link id=”1795″]Bakanlar Kurulu Kararları[/af_link]

[af_link id=”1794″]Tüzükler[/af_link]

DIŞ TİCARET MEVZUATI LİNKLERİ

[af_link id=”1803″]İhracat Mevzuatı[/af_link]

[af_link id=”1804″]İthalat Mevzuatı[/af_link]

[af_link id=”1805″]Yatırım Mevzuatı[/af_link]

[af_link id=”1806″]Uluslararası Doğrudan Yatırımlar[/af_link]

[af_link id=”1807″]Hizmet Ticaretini Destekleme Mevzuatı[/af_link]

[af_link id=”1808″]Serbest Bölgeler Mevzuatı[/af_link]

[af_link id=”1809″]Ürün Güvenliği Teknik Düzenleme Mevzuatı (İhracat)[/af_link]

[af_link id=”1810″]Ürün Güvenliği Teknik Düzenleme Mevzuatı (İthalat)[/af_link]