3065 sayılı KDV Kanununun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesindeki değişiklik hakkında

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından kur farkını içeren bir yazı yayımlandı.

Yazıda, “3065 sayılı KDV Kanununun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresinin eklendiği; bu değişikliğin ithalat işlemleri ile ilişkisinin ve bu kapsamda gerekçesi tam olarak anlaşılamadığıdan bahisle, olası mağduriyetlerin önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için” konunun açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

İthalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki kurun serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması yani negatif kur olması aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.