Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğindeki Değişiklikler Hakkında

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan 1 seri no.lu Tebliğ 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Listenin Diğer İstisnalar başlığı altında düzenlenen ve Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna alt başlığı altıda yer alan kurumlara Milli Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, yeni eklenen bir madde ile: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden müstesnadır.” Hükmü getirilmiştir.